Informacje dla składających wnioski

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szanowni Państwo

Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności składa się osobiście bądź za pośrednictwem poczty do właściwego miejscowo powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku rozpatruje wnioski mieszkańców miast: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik i Żory oraz powiatów: mikołowskiego, pszczyńskiego i rybnickiego.
I. Do wniosku o wydanie orzeczenia po raz pierwszy należy dołączyć:

  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wystawione przez lekarza prowadzącego, nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku,
  • uwierzytelnioną kopię dokumetnacji medycznej, tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez organ lub podmiot, który dokument wytworzył lub kopię i oryginał do wglądu, w tym m.in.:
   • kartoteki z poradni prowadzących,
   • dokumentację leczenia szpitalnego (np. karty wypisowe, karty informacyjne),
   • aktualne wyniki badań związane ze schorzeniem (np. opisu RTG, audiogramu, spirometrii),
   • opinię psychologiczną z 2 ostatnich lat z uwzględnieniem stopnia upośledzenia i ilorazu inteligencji,
   • inną dokumentację medyczną będącą w posiadaniu strony a mogącą mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
  • kserokopię orzeczenia wydanego przez:
   • inny zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
   • ZUS, KIZ, KRUS, MON wydane przed 1997r. - jeżeli takie wnioskodawca posiada,
  • oświadczenie o miejscu pobytu stałego - w przypadku osób posiadających nowy dowód osobisty,
  • kserokopię aktu urodzenia dziecka – dotyczy osób poniżej 18 roku życia,
  • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna, kuratora lub rodziny zastępczej (dotyczy osób ubezwłasnowolnionych, pozbawionych zdolności do czynności prawnych, wobec których ustanowiony został kurator lub opiekun prawny),
  • zaświadczenie o niemożności przybycia na posiedzenie składu orzekającego z szczegółowym opisem stanu ogólnego/miejscowego wystawione przez lekarza prowadzącego (dotyczy osób, którym długotrwała i nierokująca poprawy choroba uniemożliwia przybycie na posiedzenie składu orzekającego)!
  • oświadczenie osoby zainteresowanej o celu i terminie pobytu na terenie objętym działaniem Zespołu – dotyczy osób nieposiadających stałego lub czasowego meldunku,
  • oświadczenie osoby zainteresowanej wyrażające zgodę ośrodkowi pomocy społecznej na dokonywanie wszelkich czynności w postępowaniu w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności.

 

II. Do wniosku o wydanie orzeczenia po raz kolejny należy dołączyć:

 • dokumenty takie jak przy wniosku pierwszorazowym, przy czym dokumentacja medyczna powinna obejmować okres od daty wydanego wcześniej orzeczenia do dnia złożenia wniosku.


III. Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osoba zainteresowana osoba zainteresowana dołącza:

 • dokumentację medyczną,
 • orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy,
 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na wydanie orzeczenia o wskazania do ulg i uprawnień.


Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja medyczna, jest niewystarczająca do wydania orzeczenia przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zawiadamia na piśmie osobę zaiteresowaną lub przedstawiciela ustawowego dziecka o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nieuzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wnioski rozpatrywane są na posiedzeniach składów orzekających. O wyznaczonym terminie posiedzenia składu orzekającego wnioskodawcy informowani są pisemnie. Nieobecność na posiedzeniu musi zostać pisemnie usprawiedliwiona, w przeciwnym razie sprawa pozostaje bez rozpoznania.
Wniosek i zaświadczenie lekarskie muszą być składane na odpowiednim i aktualnym druku.

IV.  Do wniosku osoby niepełnosprawnej o wydanie karty parkingowej  należy dołączyć:

 • jedną fotografię o wymiarach 35mm x 45mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej.

UWAGA: Wniosek o wydanie karty parkingowej osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:

- osoby, która nie ukończyła 18 r. ż., za którą wniosek składają rodzicie lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,

- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców,

- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

 Do wniosku palcówki o wydanie karty parkingowej należy dołączyć:

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
 • do wglądu - dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

 

Informacje dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego

Informacje dla mieszkańców Powiatu Mikołowskiego

Informacje dla mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-03-29
Data publikacji:2019-03-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:393

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-03-29 14:32:14Dodanie podstrony.Informacje dla składających wnioski