Rozporządzenia

Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tj. Dz. U. 2015 poz. 1110)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31.07.2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U.2017.1541)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. Nr 17,poz. 162 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz.U. Nr 228, poz. 1681)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 250, poz. 1875)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z dnia 9 września 2016 poz. 1438)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2014 r.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z dnia 26 czerwca 2014 r.)