Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawność w Rybniku

Informacje dla składających wnioski

Szanowni Państwo

Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności składa się osobiście bądź za pośrednictwem poczty do właściwego miejscowo powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku rozpatruje wnioski mieszkańców miast: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik i Żory oraz powiatów: mikołowskiego, pszczyńskiego i rybnickiego.

Potrzebne dokumenty przy składaniu wniosków

Do wniosku o wydanie orzeczenia po raz pierwszy należy dołączyć:

Do wniosku o wydanie orzeczenia po raz kolejny należy dołączyć:

Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osoba zainteresowana dołącza:

Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja medyczna, jest niewystarczająca do wydania orzeczenia przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego dziecka o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nieuzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wnioski rozpatrywane są na posiedzeniach składów orzekających. O wyznaczonym terminie posiedzenia składu orzekającego wnioskodawcy informowani są pisemnie. Nieobecność na posiedzeniu musi zostać pisemnie usprawiedliwiona, w przeciwnym razie sprawa pozostaje bez rozpoznania.
Wniosek i zaświadczenie lekarskie muszą być składane na odpowiednim i aktualnym druku.

Do wniosku osoby niepełnosprawnej o wydanie karty parkingowej należy dołączyć:

Do wniosku placówki o wydanie karty parkingowej należy dołączyć:

UWAGA!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wniosek o wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej lub osobie upoważnionej do reprezentowania placówki może zostać złożony z wyłączeniem obowiązku jej osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego.

Joanna Sobik

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Joanna Sobik
Data utworzenia:2019-03-29
Data publikacji:2019-03-29
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Sobik
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Malerz
Liczba odwiedzin:2680

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-07-22 08:27:02Dawid MalerzPoprawa błędu w artykuleInformacje dla składających wnioski
2021-07-19 13:47:24Michał KlocZmiany w treściInformacje dla składających wnioski
2021-03-31 12:11:32Michał KlocPoprawiono strukturę dokumentu (dodano nagłówki, poprawiono listy)Informacje dla składających wnioski
2019-03-29 14:32:14Dodanie podstrony.Informacje dla składających wnioski