Deklaracja Dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP


Wstęp deklaracji

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP bip.pzon.rybnik.pl.

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: 32 42 37 202
Fax: 032 42 37 202
E-mail: zonr@pzon.rybnik.pl
Adres korespondencyjny: ul. Bolesława Chrobrego 39, 44-200 Rybnik

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-06
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-25

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej). Na podstronie, na której znajdują się wyżej wymienione załączniki opisany jest alternatywny sposób dostępu.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku.

Zgodność ze standardami

Strona jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
 • Na podstronach występują niejasne opisy linków.
 • Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).
 • Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Windows-Eyes, JAWS czy NVDA. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie reści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionek, zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Michał Kloc
e-mail: zonr@pzon.rybnik.pl 
Telefon:  32 42 37 202 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej)

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku:

 • ul. Bolesława Chrobrego 39, 44-200 Rybnik

spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie),
 2. informacje na temat rozmieszczenia pomieszczeń w budynku oznaczono na tablicy informacyjnej,
 3. umieszczono niezbędne piktogramy,
 4. przy każdym z pomieszczeń znajduje się opis (treść- żółta czcionka na czarnym tle),
 5. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
 6. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących - pętla indukcyjna,
 2. wdrożony system kolejkowy głosowo odtwarza informację na temat wzywanego numeru biletu i dodatkowo wyświetla jego treść nad pomieszczeniem, do którego osoba będzie wzywana oraz na monitorach,
 3. zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
 4. zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową lub wzrokową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.
Joanna Sobik, Dawid Malerz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-06-09
Data publikacji:2016-06-09
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Sobik, Dawid Malerz
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Malerz
Liczba odwiedzin:2583

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-03-10 14:38:00Michał KlocOpatrzono adres strony bip, datę sporządzenia i status strony identyfikatorami a11y. Zmodyfikowano status strony.Deklaracja Dostępności
2020-12-18 10:07:30Michał KlocPoprawienie deklaracji dostępności - przeoczona kropkaDeklaracja Dostępności
2020-12-17 11:42:14Michał KlocPoprawiono deklarację dostępnościDeklaracja Dostępności