Przyjmowanie i załatwianie spraw

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności składa się osobiście bądź za pośrednictwem poczty do właściwego miejscowo powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku rozpatruje wnioski mieszkańców miast:  Jastrzębie-Zdrój, Rybnik i Żory oraz powiatów: mikołowskiego, pszczyńskiego, raciborskiego i rybnickiego.

I. Do wniosku o wydanie orzeczenia po raz pierwszy należy dołączyć:
1) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu – ważne 30 dni od daty wystawienia!!!
2) dokumentację medyczną mogącą mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności / stopnia niepełnosprawności, tj.:
a) kartoteki z poradni prowadzących – potwierdzone za zgodność z oryginałem,
b) dokumentację leczenia szpitalnego (np. karty wypisowe, karty informacyjne),
c) aktualne wyniki badań (np. opisu RTG, audiogramu, spirometrii),
d) opinię psychologiczną z 2 ostatnich lat z uwzględnieniem stopnia upośledzenia i ilorazu inteligencji
e) inną dokumentację medyczną będącą w posiadaniu strony.
3) kserokopię orzeczenia wydanego przez:
a) inny zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
b) ZUS, KIZ, KRUS, MON wydane przed 1997r. - jeżeli takie wnioskodawca posiada.
4) kserokopię dowodu osobistego – dotyczy osób pełnoletnich.
5) kserokopię aktu urodzenia dziecka – dotyczy osób poniżej 18 roku życia.
6) postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna, kuratora lub rodziny zastępczej (dotyczy osób ubezwłasnowolnionych, pozbawionych zdolności do czynności prawnych i wobec których ustanowiony został kurator lub opiekun prawny),
7) zaświadczenie o niemożności przybycia na posiedzenie składu orzekającego z szczegółowym opisem stanu ogólnego/miejscowego wystawione przez lekarza prowadzącego (dotyczy osób, którym długotrwała i nierokująca poprawy choroba uniemożliwia przybycie na posiedzenie składu orzekającego)!!!
8) oświadczenie osoby zainteresowanej o celu i terminie pobytu na terenie objętym działaniem Zespołu – dotyczy osób nieposiadających stałego lub czasowego meldunku,
9) oświadczenie osoby zainteresowanej wyrażające zgodę ośrodkowi pomocy społecznej na dokonywanie wszelkich czynności w postępowaniu w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności.

II. Do wniosku o wydanie orzeczenia po raz kolejny należy dołączyć:
- dokumenty takie jak przy wniosku pierwszorazowym, przy czym dokumentacja medyczna powinna obejmować okres od daty wydanego wcześniej orzeczenia do dnia złożenia wniosku!!!

III. Do wniosku o wydanie orzeceznia o wskaznaiach do ulg i uprawnień  osoba zainteresowana osoba zainteresowana dołącza:
1) dokumentację medyczną,
2) orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy,
3) inne dokumenty mogące mieć wpływ na wskazanie do ulg i uprawnień.

Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja medyczna, jest niewystarczająca do wydania orzeczenia przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zawiadamia na piśmie osobę zaiteresowaną lub przedstawiciela ustawowego dziecka o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nieuzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wnioski rozpatrywane są na posiedzeniach składów orzekających. O wyznaczonym terminie posiedzenia składu orzekającego informujemy wnioskodawców pisemnie. Nieobecność na posiedzeniu musi zostać pisemnie usprawiedliwiona, w przeciwnym razie sprawa pozostaje bez rozpoznania.
  Wniosek i zaświadczenie lekarskie muszą być składane na odpowiednim i aktualnym druku.


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku rozpatruje wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej. Wnioski takie składa się na odpowiednich drukach, osobiście bądź za pośrednictwem poczty w siedzibie Zespołu.
Do wniosku dołącza się:
1) kopię orzeczenia,
2) kopię dowodu osobistego,
3) jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm.

Legitymację można odebrać osobiście lub za pośrednictwem osób drugich, posługujących się upoważnieniem podpisanym przez wnioskodawcę, po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem: (0-32) 42 37 202, w poniedziałek, wtorek, środę, piątek - w godz. od 8:00 do 14:00, czwartek - w godz. 8:00 do 16:00