Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawność w Rybniku

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności składa się osobiście bądź za pośrednictwem poczty do właściwego miejscowo powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku rozpatruje wnioski mieszkańców miast: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik i Żory oraz powiatów: mikołowskiego, pszczyńskiego i rybnickiego.
I. Do wniosku o wydanie orzeczenia po raz pierwszy należy dołączyć:

 

II. Do wniosku o wydanie orzeczenia po raz kolejny należy dołączyć:


III. Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osoba zainteresowana osoba zainteresowana dołącza:


Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja medyczna, jest niewystarczająca do wydania orzeczenia przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zawiadamia na piśmie osobę zaiteresowaną lub przedstawiciela ustawowego dziecka o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nieuzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wnioski rozpatrywane są na posiedzeniach składów orzekających. O wyznaczonym terminie posiedzenia składu orzekającego wnioskodawcy informowani są pisemnie. Nieobecność na posiedzeniu musi zostać pisemnie usprawiedliwiona, w przeciwnym razie sprawa pozostaje bez rozpoznania.
Wniosek i zaświadczenie lekarskie muszą być składane na odpowiednim i aktualnym druku.


IV. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku rozpatruje wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej. Wnioski takie składa się na odpowiednich drukach, osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub w siedzibie Zespołu. Do wniosku dołącza się:

UWAGA: osoby posiadające orzeczenie WZOoN, Wyrok Sądu lub orzeczenie wydane przez inny Powiatowy/Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - do wniosku o wydanie legitymacji zobowiązane są dołączyć uwierzytelnioną kopię lub kopię i oryginał do wglądu orzeczenia i/lub Wyroku Sądu.

Legitymację można odebrać osobiście lub za pośrednictwem osób drugich, posługujących się upoważnieniem podpisanym przez wnioskodawcę, po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem: (0-32) 42 37 202, w poniedziałek w godz. od 8:00 do 14:00, wtorek w godz. od 8:00 do 12:00, środę w godz. od 8:00 do 14:00,czwartek - w godz. 8:00 do 17:00 piątek - w godz. od 8:00 do 14:00

V.  Do wniosku osoby niepełnosprawnej o wydanie karty parkingowej  należy dołączyć:

UWAGA: wniosek o wydanie karty parkingowej osoba niepełnosprawna skład wniosek osobiście, z wyjątkiem:

- osoby, która nie ukończyła 18 r.ż., za którą wniosek składają rodzicie lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,

- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców,

- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

 

 ​VI.  Do wniosku palcówki o wydanie karty parkingowej należy dołączyć:

 

Beata Podleśny

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Beata Podleśny
Data utworzenia:2016-06-09
Data publikacji:2016-06-09
Osoba sporządzająca dokument:Beata Podleśny
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Malerz
Liczba odwiedzin:2673

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-01-10 13:07:38Dawid MalerzAktualizacja treści: Usunięto powiat raciborskiPrzyjmowanie i załatwianie spraw
2016-06-14 09:06:02Dawid MalerzZmiana treściPrzyjmowanie i załatwianie spraw